BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 60 000 euro

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu
Numer sprawy nadany przez zamawiającego: GKR.3410 – 07/06 ZP-200

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa -Gmina Pisz
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Michał Andrzejczyk

Adres: ul. Gizewiusza 5
Kod pocztowy: 12 -200
Miejscowość: Pisz
Województwo: Warmińsko - Mazurskie
Telefon: (87) 42 41 240
Faks: (87) 42 41 238
Poczta elektroniczna (e-mail): pisz@home.pl
Adres internetowy (URL) www.pisz.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
Taki jak w pkt. I.1 X

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
Taki jak w pkt. I.1 X

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Taki jak w pkt. I.1 X

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie kompleksu budynków obejmujących salę sportową wraz ze stołówką o łącznej powierzchni użytkowej 1373,81 m2 i łącznej kubaturze 7800,00 m3 wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. W szczególności:
1.        sala gimnastyczna (o powierzchni boiska 549,46 m2) z przylegającymi do niej szatniami, magazynem i sanitariatami. Zaprojektowano budynek o żelbetowej konstrukcji ramowej, ściany osłonowe z pustaków YTONG lub równoważnych i cegły wapienno - piaskowej. Docieplenie ścian styropianem grubości 10 cm. Dach wsparty na dźwigarach systemowych z drewna klejonego firmy Lilleheden lub równoważnego, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Stropy TERRIVA 1. Podłogi w przedsionku, korytarzu i na galerii wyłożone terakotą odporną na ścieranie i antypoślizgową. W hali nawierzchnia sportowa typu NIVELL lub równoważna. Stolarka okienna z profili PCV w kolorze jasnego dębu ze wzmocnieniem stalowym, otwierana z poziomu podłogi. Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.
2.        główny hol łączący stary budynek szkoły z salą gimnastyczną zaprojektowano z zadaszonymi ciągami komunikacyjnymi, rozplanowanymi na poziomie niskiego parteru. Wykonanie zaprojektowano: w technologii murowanej z pustaków YTONG lub równoważnych, dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej kryty dachówką, posadzki z terakoty odpornej na ścieranie i antypoślizgowej, stolarka okienna z PCV w kolorze jasnego dębu ze wzmocnieniem stalowym. Wykonanie obejmuje także instalację elektryczną i centralnego ogrzewania.
3.        budynek stołówki usytuowany na wysokim parterze wraz z zapleczem kuchennym zagłębionym około  1 m poniżej poziomu terenu od strony południowej szczytu budynku istniejącej szkoły i połączony łącznikiem bezpośrednio z głównego korytarza istniejącego budynku. Wykonanie budynku zaprojektowano w technologii murowej z bloczków betonowych typu YTONG lub równoważnych. Dach o konstrukcji drewnianej, krokwie wsparte na płatwiach zakotwionych na słupach konstrukcyjnych. Pokrycie dachowe dachówką ceramiczną holenderką. Stropy typu TERRIVA 1. Okna PCV w kolorze dębu jasnego. Posadzki z terakoty odpornej na ścieranie i antypoślizgowej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.
4. zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie:
a)placów, parkingów dla samochodów osobowych, chodników i ciągów pieszych, z kolorowej kostki betonowej typu POLBRUK grubości 6 cm o łącznej powierzchni 2971 m2.
b)parkingu dla autobusów i dróg dojazdowych z kostki betonowej typu POLBRUK grubości 8 cm o łącznej powierzchni 565 m2.
c)boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej w kolorze zielonym o powierzchni 450 m2.
d)boiska z nawierzchnią z poliuretanu o powierzchni 450 m2.
e) placu do gier z nawierzchnią z płyt granitowych grubości 6 cm o powierzchni 543,32 m2 wraz z kamiennym murkiem oporowym, ławeczkami, fontanną i elementami małej architektury.
f)ciągu pieszo-jezdnego z nawierzchnią z kostki granitowej grubości 10 cm o powierzchni 178,52 m2.
g)nasadzeń zieleni: sadzenie drzew i starszych krzewów oraz krzewów żywopłotowych,
h) trawników parkowych o powierzchni 0,1 ha
i) linii oświetleniowej kablowej YAKY 4x25 mm długości 509 m, montaż 4 słupów typu ST3/178 lub równoważnych, 19 słupów ST3/179 lub równoważnych i 4 typu DR6. Montaż opraw oświetleniowych typu NA84 lub równoważnych na ścianach budynku.
5. rozbiórkę garaży murowanych o łącznej powierzchni 419 m2
6. wykonanie ogrodzenia z elementów metalowych o długości 170m i wysokości 2,20 m oraz długości 40 m i wysokości 1,89m


II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Pisz działki o numerach geodezyjnych 200,201/2, 201/3, 201/4, 554 obręb Pisz 2

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45.21.22.22-8

Dodatkowe przedmioty: 45.21.22.21-1: 45.21.33.12-3; 45.21.43.00-3; 45.11.27.10-5;

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE X

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE X

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
powyżej 60 000 EUR

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Data rozpoczęcia od dnia podpisania umowy i/ lub zakończenia 17/08/2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium

70 000 zł

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumentów potwierdzających posiadanie: uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanym, jak również uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi oraz uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w zakresie budownictwa drogowego wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby inżynierów budownictwa. (Dokumenty dotyczące: uprawnień, przynależności do izby powinny dotyczyć wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia), jak również złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jak również aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej: jedną koparką jedno naczyniową kołową 0,60 m3, jednym młotem pneumatycznym, jedną piłą do cięcia płytek, jedną równiarką samojezdną o mocy 74 kW, jednym samochodem samowyładowczym 5-10t, jedną sprężarką przewoźną  spalinową 4-5m3/min., jedną spycharką gąsienicową 55 kW, jednym ubijakiem spalinowym, jednym walcem statycznym samojezdnym, jednym walcem wibracyjnym samojezdnym, jednym żurawiem samochodowym do 4t, jednym wyciągiem jednomasztowym z napędem elektrycznym, jedną pompą do betonu na samochodzie, jednym agregatem tynkarskim jak również wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, z którego wynikać będzie wykonanie jako główny wykonawca przynajmniej jednej sali sportowej (gimnastycznej) kompletnie wykończonej z wyposażeniem lub sali rekreacyjno – widowiskowej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy przynajmniej do 50% wysokości kwoty oferty złożonej w postępowaniu, jak również aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia, w wysokości: minimum OC deliktowej 300 000zł, minimum OC kontraktowej 100 000zł ( W przypadku konsorcjum wysokość ubezpieczenia dotyczy lidera) oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony X

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

IV.2) Kryteria oceny ofert
A) X Najniższa cena

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień


Dostępne do 23/05/2006 (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) 250 zł

*IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

23/05/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina 11:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

*IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 23/05/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina 11:20 (gg:mm)

Miejsce: pok. 35 w Urzędzie Miejskim w Piszu
Adres : ul. Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?
NIE X

V.2) Data wysłania ogłoszenia 27/03/2006 (dd/mm/rrrr)


Ogłoszenie zostało sporządzone na druku ZP 200 zgodnie z załącznikiem nr 10 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. Nr 48 poz. 460)

*W związku ze zmianą treści SIWZ uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert :
Nowy termin składania ofert : 07.06.2006r. do godz. 11.00
Nowy termin otwarcia ofert : 07.06.2006r. o godz. 11.20
Data powstania: wtorek, 28 mar 2006 10:56
Data opublikowania: wtorek, 28 mar 2006 12:00
Data edycji: wtorek, 28 mar 2006 13:30
Data przejścia do archiwum: środa, 7 cze 2006 13:45
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2724 razy
Ilość edycji: 4