BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę pospółki – żwiru na terenie Gminy Pisz
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę pospółki – żwiru na terenie Gminy Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV – 14212120-6, 45233142-6
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od dnia podpisania umowy do 31.12.2006r

Przedmiotem zamówienia jest profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z dowiezieniem pospółki – żwiru w celu uzupełnienia ubytków w drogach gminnych położonych na terenie gminy Pisz..

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zadanie nr 1- Profilowanie dróg miejskich w Piszu oraz dowóz pospółki – żwiru na drogi miejskie w Piszu.
Profilowanie dróg polegać ma na zniwelowaniu wszelkich nierówności w nawierzchni dróg, a w razie potrzeby następować powinno uzupełnienie zagłębień w drodze przy użyciu pospółki – żwiru. Po każdym uzupełnianiu zagłębień następować ma utwardzenie nawierzchni przy użyciu odpowiedniego sprzętu.
Zakresem profilowania objętym zadaniem nr 1 są drogi położone na terenie miasta Pisza o szerokości . 6,0 m. Łącznie profilowanie obejmuje 35 km dróg.. W drogach zlokalizowane są urządzenia sieci podziemnych (kratki ściekowe, włazy kanałowe, zasuwy, itp.)
Zadanie nr 2 - Profilowanie dróg na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisza oraz dowóz pospółki – żwiru na drogi pozamiejskie na terenie gminy Pisz.
Profilowanie dróg polegać ma na zniwelowaniu wszelkich nierówności w nawierzchni dróg, a w razie potrzeby następować powinno uzupełnienie zagłębień w drodze przy użyciu pospółki – żwiru. Po każdym uzupełnianiu zagłębień następować ma utwardzenie nawierzchni przy użyciu odpowiedniego sprzętu.
Zakresem profilowania objętym zadaniem nr 2 są drogi położone na terenie gminy Pisz z wyłączeniem miasta Pisza o szerokości ok. 5,0 m. Łącznie profilowanie obejmuje 125 km dróg..

Kryteria oceny ofert na zadanie nr 1 i ich znaczenie ( w %):
cena brutto za wyprofilowanie 1 km drogi położonej na terenie miasta Pisza – 70%
cena brutto za dostawę 1 t pospółki – żwiru na drogi położone na terenie miasta Pisza – 30%

Kryteria oceny ofert na zadanie nr 2 i ich znaczenie ( w %):
cena brutto za wyprofilowanie 1 km drogi położonej na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisza – 70%
cena brutto za dostawę 1 t pospółki – żwiru na drogi położone na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisza – 30%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 20.04.2006r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2006r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu posiadanego sprzętu, na każde zadanie oddzielnego, z którego wynikać będzie posiadanie co najmniej: dwóch samochodów samowyładowczych o ładowności przynajmniej 5t, dwóch równiarek, jednego walca ogumionego, jak również oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Grzegorz Matyka tel. 0 (...) 87 42-41-240, Inspektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: piątek, 31 mar 2006 09:52
Data opublikowania: piątek, 31 mar 2006 16:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 kwi 2006 11:52
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2110 razy