BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Wycena nieruchomości
Pisz dnia 6.10.2003 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu, 12-200 Pisz ul.Gizewiusza 5 tel. 0-87 423-52-10, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wyceny następujących nieruchomości na potrzeby gminy i miasta Pisz :

1.dwie działki niezabudowane nr.608/9 i 608/10 położone w Piszu przy ul.Jagiełły,przeznaczone na poszerzenie istniejących działek zabudowanych.
2.dwie działki niezabudowane nr.1081 i nr.1089 położone w Piszu przy ul.Spacerowej i Krzywej,
przeznaczone do sprzedaży na poszerzenie istniejacych działek zabudowanych.
3.działka budowlana nr.112/4 położona w obrębie Jagodne przeznaczona do sprzedaży.
4.działka zabudowana obiektami poszkolnymi nr.10/7 położona we wsi Wiartel.
5.działka zabudowana budynkiem garażu nr.1049 stanowiacym własność osoby fizycznej położona w Piszu przy ul.Staszica.
6.działki niezabudowane nr.473/11,nr.473/12,nr.473/13,nr.473/14, położone w Piszu przy ulicy Lipowej.

Miejsce realizacji: gmina i miasto Pisz.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 6 listopad 2003 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena-100 %.

Oferta powinna zawierać:
1. cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN (brutto).
2. kserokopię uprawnień rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
3. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniachpublicznych.

Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami i udzielania dodatkowych informacji jest Naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Pan Stanisław Olszak - tel.087-423 56 53 wew.117.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 pażdziernika 2003 r. do godz. 10.00 w pok. nr 59 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 pażdziernika 2003 r. o godz. 11.00 w pok. nr 42 tut. Urzędu.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Data powstania: poniedziałek, 6 paź 2003 14:54
Data opublikowania: poniedziałek, 6 paź 2003 14:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 paź 2003 07:47
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1916 razy