BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Sprzedaż działek niezabudowanych.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza II publiczne przetargi ustne
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz ,
oznaczonych j.n.

I.Położenie nieruchomości - Pisz , ul. PCK
Numer działki - 773, 774
Powierzchnia nieruchomości - 633m2
Numer KW - 12303
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej , jednorodzinnej lub usługowej
Cena wywoławcza nieruchomości - 25.620 ,-zł. + 22% VAT
Wadium - 5.000,-zł.


II.Położenie nieruchomości - Pisz , ul. PCK
Numer działki - 775, 776
Powierzchnia nieruchomości - 604m2
Numer KW - 12303
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej , jednorodzinnej lub usługowej
Cena wywoławcza nieruchomości - 24.460 ,-zł. + 22% VAT
Wadium 4.500,-zł.


1. Przetargi odbędą się dnia 11 sierpnia 2006 r. w sali nr 58 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 ,
o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I ,
o godz. 12 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II.
2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem są nieruchomości .
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu
Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO BP SA O)Pisz .
5.Nieruchomości położone są w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. /
istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną lub usługową (usługi nieuciążliwe) , lub usługowo-mieszkalną.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat , jeśli
właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie
z pozwoleniem na budowę .
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
10.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane
wyżej - najpóźniej do dnia 04 sierpnia 2006 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: wtorek, 20 cze 2006 14:38
Data opublikowania: środa, 21 cze 2006 12:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 sie 2006 13:17
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2211 razy