BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

nieruchomość niezabudowana przeznaczona do zbycia w przetargu nieograniczonym
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Mazurska,
Numer działki – 384,
Powierzchnia nieruchomości - 590 m2,
Numer KW – 12303,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej,
Cena wywoławcza nieruchomości – 15.590 zł. + 22% VAT,
Wadium - 3.000,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 28 lipca 2006 r. o godz. 9.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP SA O\Pisz.
5.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.)istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w okresie trzech lat jeśli właściciel w okresie trzech lat jej nie zabuduje do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
10.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej - najpóźniej do dnia 21 lipca 2006 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: środa, 21 cze 2006 12:26
Data opublikowania: środa, 21 cze 2006 13:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 lip 2006 15:46
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2020 razy