BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Sprzedaż nieruchomości we wsi Szczechy Wielkie , gmina Pisz.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczny przetarg ustny
nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości - Szczechy Wielkie ,gmina Pisz.
Numer działki - 34/5
Powierzchnia działki - 3.865 m2
Numer KW - 13734
Opis nieruchomości - działka przeznaczona pod zabudowę zagrodową wraz
z posadowionym na gruncie budynkiem gospodarczym
o powierzchni użytkowej 10,82m2.
Cena wywoławcza nieruchomości - 16.400,-zł. + 22% VAT.

Wadium - 3.000,-zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 18 sierpnia 2006 r. o godz. 11. 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.W/w nieruchomość jest obciążoną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i
przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 34/1.
3. Budynek gospodarczy posadowiony na działce nr 34/5 jest przedmiotem umowy najmu
zawartej na czas nieokreślony .
4. Nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do umożliwienia korzystania z terenu
działki będącej przedmiotem przetargu właścicielom istniejących sieci i urządzeń ,
przeznaczonych do obsługi budynku zlokalizowanego na działce nr 34/1,
w celu ich naprawy , modernizacji czy też przebudowy.
5.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu
Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO BP SA O)Pisz .
6.Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Szczechy Wielkie gmina Pisz zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/252/04
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004r. przeznaczona jest pod zabudowę
zagrodową i jednorodzinną , w części teren lasu i zadrzewień oraz zieleni izolacyjnej.
7.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat
jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego
zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę .
8.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
9.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
10.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
11.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane
wyżej - najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2006 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: czwartek, 29 cze 2006 10:54
Data opublikowania: czwartek, 29 cze 2006 11:35
Data przejścia do archiwum: sobota, 19 sie 2006 09:33
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1995 razy