BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO UGIM PISZ
Pisz, 6 października 2003 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA PISZ
12-200 Pisz, ul. G. Gizewiusza 5
tel. (0 87) 423 52 10 fax (0 87) 423 54 29

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO UGIM PISZ

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5. w pok. nr 40.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: "Oferta na zakup sprzętu komputerowego" należy składać w pokoju nr 40 (I piętro) Urzędu Gminy i Miasta w Piszu w terminie do 21 października 2003 r. do godz. 10.30.

Otwarcie ofert nastąpi 21 października 2003 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 – pokój 40 (I – piętro).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Lech Szumowski oraz Pani Monika Stypułkowska

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 31.10.2003r.

Kryterium oceny ofert:
- Najniższa cena ................. 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz zawarte w „specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji oraz składania ofert częściowych.
Data powstania: czwartek, 9 paź 2003 14:14
Data opublikowania: piątek, 10 paź 2003 10:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 paź 2003 14:49
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1712 razy