BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N YM
Pisz, dnia 16. 10. 2003r
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz województwo Warmińsko–Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 86 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie gminy i miasta Pisz.
Termin realizacji zadania:
Termin rozpoczęcia – 04 listopada 2003r.
Termin zakończenia – 30 kwietnia 2004r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – inspektor Marek Wykowski, tel. 0-87 423 52 86, pok. nr 36 w godz. 8.00 – 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 36 w terminie: do dnia 24.10.2003r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2003r o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 36.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Data powstania: czwartek, 16 paź 2003 14:47
Data opublikowania: czwartek, 16 paź 2003 14:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 paź 2003 17:48
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1831 razy