BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg na wykonanie podziałów nieruchomości gminnych
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu, 12-200 Pisz ul.Gizewiusza 5 tel.0-87 423-52-10, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie podziałów geodezyjnych następujących nieruchomości na potrzeby gminy i miasta Pisz:

1.działka nr.176/2 położona w Piszu przy ul.Zielnej, przeznaczona na poszerzenie
istniejących działek zabudowanych.
2.działka nr.18/6 położona w Piszu przy ulicy Wileńskiej,Owocowej i Wiosennej
przeznaczona do podziału i sprzedaży działek budowlanych.
3.działki nr.546/1 i nr.547 położone w Piszu przy ulicy Wąglickiej 1

Miejsce realizacji: miasto Pisz.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 5 grudnia 2003 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena-100 %.

Oferta powinna zawierać:
1. cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN (brutto).
2. kserokopię uprawnień geodezyjnych z zakresu przygotowywania dokumentacji
geodezyjnej do celów prawnych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
3. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.2 ustawy o
zamówieniach publicznych.

Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami i udzielania dodatkowych informacji jest Naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Pan Stanisław Olszak - tel.087-423 56 53 .

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 pażdziernika 2003 r. do godz. 10.00 w pok. nr 59 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 pażdziernika 2003 r. o godz. 10.15 w pok. nr 42 tut. Urzędu.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Data powstania: środa, 22 paź 2003 14:14
Data opublikowania: środa, 22 paź 2003 14:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 paź 2003 15:54
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1895 razy