BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg na wykonanie szacunku nieruchomości zabudowanej
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 tel. 0-87 423-52-10 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie szacunku nieruchomości zabudowanej obiektem byłego Żłobka Miejskiego w Piszu, oznaczonej numerami działek 415 o pow. 2185 m2 i 418 o pow. 671 m2, położonej w Piszu przy Placu I. Daszyńskiego.
Termin realizacji zamówienia:28 listopada 2003 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (za wykonanie całości zamówienia) - 100%
Oferta winna zawierać:
  1. cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN (brutto)
  2. kserokopię uprawnień rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
  3. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Oferty należy składać w terminie do dnia 31 października 2003 r. do godz. 10.00 w pok. nr 59 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Pan Stanisław Olszak
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2003 r. o godzinie 11.00 w pok. nr 42 tutejszego Urzędu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: środa, 22 paź 2003 14:24
Data opublikowania: środa, 22 paź 2003 14:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 paź 2003 15:55
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1697 razy