BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu.

Wydzierżawienie nieruchomości we wsi Wiartel, gmina Pisz.

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz.I. Położenie nieruchomości - Wiartel , gmina Pisz
II. Opis nieruchomości:

-działka nr 5/1 o pow. 0,24 ha zabudowana budynkiem Ośrodka Kultury ,
budynkiem gospodarczym , wiatą oraz pomostem, objęta KW Nr 12604,
- działka nr 10/2 o pow. 0,91 ha zabudowana obiektem sanitariatu wraz z
ogrodzeniem i pomostem , Kw Nr 12604,
- działka nr 10/8 o pow. 2.867m2 wraz z domkiem letniskowym i pomostem,KW 7378
Nieruchomość przeznaczona w całości do wydzierżawienia w celu prowadzenia
działalności w dziedzinie upowszechniania kultury , sportu i rekreacji ,
oraz z możliwością prowadzenia łagodnej formy turystyki / pokoje na wynajem /,
i nieuciążliwej gastronomii wraz z częścią mienia ruchomego.


III.Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 10.000,-zł. + 22 % VAT
IV. Wadium - 2.000,-zł.
---------------------------


1. Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2006 r. o godz. 12 00 w sali nr 58
-------------------------------------------------------------
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat .
3.Usytuowanie w/w nieruchomości oraz przewidywane jej przeznaczenie
według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
obrębu Wiartel , stanowiącego podstawę opracowania planu miejscowego wskazuje
na możliwość jej wykorzystania na cele rekreacyjno - turystyczne m.in.
prowadzenie działalności zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania
/Dom Kultury, pokoje gościnne / , urządzenie plaży - kąpieliska .
4. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania i pobierania
pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o
dotychczasowym charakterze , z zastrzeżeniem nieodpłatnego prowadzenia :
-ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zachowaniem dotychczasowych zasad jej
funkcjonowania ,
- ogólnodostępnej plaży , z zachowaniem dotychczasowych zasad jej funkcjonowania,
z prawem pobierania pożytków od osób spoza gminy Pisz.
5. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich
napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym .
Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności
z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody,energii
elektrycznej , odprowadzenie ścieków ,ubezpieczenia i inne , uiszcza dzierżawca.
6.Wszelkie remonty i inwestycje będą wymagały uprzedniego uzgodnienia
ich warunków z wydzierżawiającym.
7.Po zakończeniu dzierżawy , dzierżawca zobowiązany będzie do zwrócenia
mienia wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym .
8. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
9. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub
zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
10. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz
ogłaszającego przetarg.
11. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej
do dnia 24 listopada 2006r. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania
rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.


Data powstania: piątek, 3 lis 2006 09:59
Data opublikowania: piątek, 3 lis 2006 12:03
Data przejścia do archiwum: środa, 29 lis 2006 08:50
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1939 razy