BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu
Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień – CPV 28.12.20.00-3

Termin realizacji przedmiotu zamówienia –od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2007r.

Przedmiot zamówienia obejmuję:
1) wykonanie obmiaru w miejscu wymiany okien;
2) wymontowanie istniejących okien i drzwi;
3) dostawę i montaż okien z PCV, profil pięciokomorowy (rama i skrzydło pięciokomorowe) w kolorze jasny dąb od strony zewnętrznej i kolorze białym od strony wewnętrznej - 109 szt;
4) obróbkę okien od lica ściany;
5) malowanie pasów wokół okien o szerokości min 30 cm w kolorze farby, takiej samej, jak istniejące powłoki malarskie;
6) dostarczenie i montaż parapetów wewnętrznych z klejonki drewnianej – 98 szt
7) dostawę i montaż drzwi drewnianych – 3 szt.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: oferowana stolarka okienna musi posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB lub aktualny certyfikat zgodności z aprobatą ITB wydany producentowi stolarki lub deklarację producenta o zgodności wyrobu z aprobatą techniczną ITB

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące kryterium:
cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia - 100%
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 30 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 12.12.2006r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 30 w dniu 12.12.2006 r. o godz. 11.20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Wadium nie jest wymagane.
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.pisz.pl/bip
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 lis 2006 11:50
Data opublikowania: wtorek, 28 lis 2006 11:58
Data edycji: wtorek, 5 gru 2006 15:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2006 16:47
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 2058 razy
Ilość edycji: 3