BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do wydzierżawienia.
Burmistrz Pisza ogłasza przetarg ustny ograniczony, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
Numer działki – część 326/11,
Powierzchnia nieruchomości - 18 m2,
Numer KW – 13024,
Opis nieruchomości – na nieruchomości zostanie wybudowany garaż murowany,
Cena wywoławcza rocznego czynszu – 432 zł. + 22% VAT,
Wadium – 50 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 28 grudnia 2006 r. o godz. 14.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat.-
3. Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy jednorodzinnej.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz .
5. Okazanie granic dzierżawionej nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt dzierżawcy przez geodetę uprawnionego.
6.Przetarg zostaje ograniczony do współużytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej numerem działki 326/1 na której usytuowany jest budynek nr 5 przy ul. Gdańskiej ze względu na to, iż działka nr 326/11 stanowi posesję budynku przy ul. Gdańskiej 5. Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać pisemnie do dnia 18 grudnia 2006 roku do godziny 12.00 w Urzędzie Miejskim w Piszu pok. nr 58.
7. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
8. Wydzierżawioną nieruchomość należy zabudować budynkiem garażowym najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy zgodnie z decyzją Burmistrza Pisza Nr 125/06 o warunkach zabudowy z dnia 1 września 2006 roku. Za dzień spełnienia tego warunku przyjmuje się dzień wydania potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu.
9. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
10. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej do dnia 21 grudnia 2006 r. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: czwartek, 30 lis 2006 13:15
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2006 13:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2006 10:02
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1732 razy