BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym.
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I.

Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1,
Numer działki – 1129/15
Powierzchnia działki - 1368 m2
Numer KW - 13021
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod usługi różne z funkcją mieszkalną jako towarzyszącą,
Cena wywoławcza nieruchomości – 50.030,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 8.000 zł.

II.

Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1,
Numer działki – 1129/16
Powierzchnia działki - 1295 m2
Numer KW - 13021
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod usługi różne z funkcją mieszkalną jako towarzyszącą,
Cena wywoławcza nieruchomości – 47.360,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 8.000 zł.

III.

Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1,
Numer działki – 1129/17
Powierzchnia działki - 1416 m2
Numer KW - 13021
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z przeznaczeniem pod usługi różne z funkcją mieszkalną jako towarzyszącą,
Cena wywoławcza nieruchomości – 51.780,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 8.000 zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 17 stycznia 2007 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5,
o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP SA O)Pisz.
5. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ulicy Pisańskiego stanowią teren oznaczony symbolem U, MN – usługi różne, funkcja usługowa może występować samodzielnie na działce budowlanej; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; funkcja mieszkaniowa nie może występować samodzielnie na działce budowlanej, tylko jako funkcja towarzysząca zabudowie usługowej w samodzielnym budynku wolnostojącym lub jako funkcja wbudowana w budynku usługowym.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej - najpóźniej do dnia 12 stycznia 2007 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2006 10:43
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2006 08:20
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 11:07
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1917 razy