BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie nr 2 + zmiana treści siwz

Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu
Do zamawiającego wpłynęło w dniu 01 grudnia 2006r. zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu” Zamawiający udziela odpowiedzi:

1) Ad1. : drzwi mają być wykonane z drewna dębowego.
2) Ad 2. : należy zastosować wszędzie szybę P2;
3) Ad.3 : parapety powinny zostać wykonane z klejonki sosnowej o grubości 40 mm;

Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w następujący sposób:
a) w ust. 3 siwz pkt. 3 i 6 otrzymują brzmienie:

3) dostawę i montaż okien z PCV, profil pięciokomorowy (rama i skrzydło pięciokomorowe) w kolorze jasny dąb od strony zewnętrznej i kolorze białym od strony wewnętrznej - 115 szt;
6) dostarczenie i montaż parapetów wewnętrznych z klejonki drewnianej – 64 szt.
(poz. 4 załącznika nr 4 do siwz dotyczy: O3 +O8; poz. 6 załącznika nr 4 do siwz dotyczy: O1+ O2 + O4+ O5+ O7+ O11).”

b) załącznik nr 4 do siwz otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.

c) w § 1 w ust. 1 lit. „c” i „f” załącznika nr 6 do siwz otrzymują brzmienie:

„ c) dostawie i montażu okien z PCV, profil pięciokomorowy w kolorze jasny dąb od strony zewnętrznej i kolorze białym od strony wewnętrznej - 115 szt;
f) dostarczeniu i montażu parapetów wewnętrznych z klejonki drewnianej – 64 szt;”
4) Ad. 4 : NIE
5) Ad. 5 : TAK
6) Ad. 6 : mają mieć w skrzydle poziomą poprzeczkę konstrukcyjną (słupek – ślemię);
7) Ad.7 : uzupełnienie tynkarskie na zewnątrz i wewnątrz, natomiast malowanie tylko wewnątrz.
Podczas analizy zapytania wykryto pomyłki w zestawieniu stolarki okiennej w związku z powyższym niezbędna jest zmiana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu, w następujący sposób:
w załączniku nr 3 do siwz w zestawieniu stolarki okiennej :
a) w zestawieniu okien oznaczonych symbolem O4, O6, O8 ulegają zmianie ilości w następujący sposób:
OZNACZENIE O4 O6 O8
RAZEM 25 8 5

b) dodaje się jeszcze jeden rodzaj okna O11 o następujących wymiarach:

OZNACZENIE O11


SCHEMAT
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY So 193
Ho 128
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY S 206
H 118/138
PIWNICA 2
PARTER
I PIĘTRO
PODDASZE
STRYCH
RAZEM 2


W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) zmienia się termin składania ofert na dzień 12 grudnia 2006 r. do godziny 1100 . Mając na uwadze powyższe oraz art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega zmianie termin otwarcia ofert na dzień 12 grudnia. o godzinie 1120

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert skutkuje zmianą ust. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
•Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 30 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 12.12.2006r. do godz. 1100.
•Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5 w pokoju nr 30 w dniu 12.12.2006 r. o godz. 1120.”

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2006 14:45
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2006 14:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2006 16:49
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1832 razy