BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie nr 3 i 4 wraz ze zmianą treści siwz

Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu.
Do zamawiającego wpłynęły w dniu 05 grudnia 2006r. dwa zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu”. Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. na zapytanie nr 3:
1) Ad1. : do szklenia stolarki należy użyć szyby bezpiecznej O2 (33.1/14Ar/4)
Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w następujący sposób:
 w załączniku nr 5 w ust. 2.6 Szkło otrzymuje brzmienie:
„Do szklenia należy stosować szyby zespolone jednokomorowe, posiadające certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, ciepłochronne o współczynniku [przenikalności cieplnej U=1,1 W/m2 K, wewnętrzna szyba bezpieczna O2”

2) Ad. 2. : w oknach z częścią nie otwieraną szklenie ma być w skrzydle;
3) Ad. 3 : okna O10 mają być wykonane z drewna dębowego;
4) Ad. 4 : w drzwiach wejściowych nad skrzydłami zachować podział szyb jak na schemacie zestawienia stolarki na 7 szyb.

2. na zapytanie nr 4:
1) Ad. 1 : Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w następujący sposób:
a) w ust. 3 siwz pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„6) dostarczenie i montaż parapetów wewnętrznych z klejonki drewnianej – 63 szt.
(poz. 4 załącznika nr 4 do siwz dotyczy: O3 +O8; poz. 6 załącznika nr 4 do siwz dotyczy: O1+ O2 + O4+ O5+ O7+ O11).”
b) w załączniku nr 3 do siwz w zestawieniu stolarki okiennej w zestawieniu okien oznaczonych symbolem O6, O8 ulegają zmianie ilości w następujący sposób;

OZNACZENIE O6 O8
RAZEM 4 4

c) załącznik nr 4 do siwz otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma;
d) w § 1 w ust. 1 lit. „f” załącznika nr 6 do siwz otrzymuje brzmienie:
„f) dostarczeniu i montażu parapetów wewnętrznych z klejonki drewnianej – 63 szt;”
2) Ad. 2 : okno w pozycji O9 ma być nieotwierane;
3) Ad. 3 : latarnie w drzwiach mają być wykonane od strony ulicy Klementowskiego w Piszu
4) Ad. 4 : NIE
Modyfikacja nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofercie, gdyż jest tylko poprawieniem błędów w zapisach siwz. W związku z powyższym nie jest potrzebne przesunięcie terminu składania ofert.
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu
Załączniki:
1. treść zapytania nr 3
2. treść zapytania nr 4
3. załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 gru 2006 13:53
Data opublikowania: środa, 6 gru 2006 13:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2006 16:50
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1816 razy