BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości - Jeże ,gmina Pisz.
Numer działki - 72/3
Powierzchnia działki - 200 m2
Numer KW - 11024
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
o pow.użytkowej 68,40m2


- Cena wywoławcza nieruchomości – 55.000 zł. (brutto)

Wadium - 10.000,-zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 26 stycznia 2007 r. o godz. 11. 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na
konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO
BP SA O)Pisz .
5. W/w nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pisz - teren zabudowy mieszkaniowej ,
jednorodzinnej i zagrodowej .
6.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
7.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
9.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
10.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
11.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane
wyżej - najpóźniej do dnia 18 stycznia 2007 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: wtorek, 12 gru 2006 13:19
Data opublikowania: wtorek, 12 gru 2006 16:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sty 2007 08:26
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1952 razy