BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza
Numer działki - 548/1,
Powierzchnia działki - 3108 m2,
Numer KW - 13119,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana – teren składowy,
Cena wywoławcza nieruchomości – 65.500 zł. + 22% VAT,

Wadium - 10.000 zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 30 stycznia 2007 r. o godz. 9.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP SA O/Pisz.
5.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
8.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
11.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej - najpóźniej do dnia 23 stycznia 2007 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: wtorek, 12 gru 2006 14:04
Data opublikowania: wtorek, 12 gru 2006 16:41
Data przejścia do archiwum: środa, 31 sty 2007 08:05
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1974 razy