BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

O przetargu nieograniczonym na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz.
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 tel. 0-87 423 52 86 ogłasza przetarg nieograniczony na "Oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz".
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2004r do 31.12.2004r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena ( koszt usługi) - 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.11.2003r do godz. 10.00 w pok. nr 35 Urzędu Gminy i MIasta w Piszu.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 pok. nr 35. Cena formularza 20,00 zł.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniona do bezpśredniego kontaktowania się z oferentami jest Elżbieta Sadłowska Inspektor Wyzd. GKI UGiM Pisz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2003r o godz. 10.15 w pok. nr 36 UGiM Pisz.
W przetargu mogą brać udział oferenci speniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz inne określone w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: czwartek, 30 paź 2003 15:02
Data opublikowania: czwartek, 30 paź 2003 15:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lis 2003 10:28
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1876 razy