BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

na dostawę paliwa - etyliny bezołowiowej 98, etyliny bezołowiowej 95, oleju napędowego, gazu LPG oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe i agregaty prądotwórcze)
Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa - etyliny bezołowiowej 98, etyliny bezołowiowej 95, oleju napędowego, gazu LPG oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe i agregaty prądotwórcze), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień – CPV - 23.12.11.00-2; 23.12.31.00-6; 23.11.12.00-0; 23,11,13,00-1; 23.20.00.00-9; 24.66.12.00-7

Termin realizacji przedmiotu zamówienia –od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Gminy Pisz usług obejmujących dostawę paliwa – 8500 dm3 etyliny bezołowiowej 98, 2000 dm3 etyliny bezołowiowej 95, 3000 dm3 oleju napędowego oraz 800 dm3 gazu LPG do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz olejów silnikowych LOTOS Semisyntetic lub równoważny 50 dm3 w pięciolitrowych opakowaniach; MIXOL S lub równoważny 50 dm3 w opakowaniach pięciolitrowych; SELEKTOL Specjal lub równoważny 50 dm3 ; Shell Helix Plus 10W40 lub równoważny 20 dm3 . Świadczenie usług w zakresie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy. Zamawiający przewiduje prawo opcji - z etyliny bezołowiowej 98 - 8500 dm3, etyliny bezołowiowej 95 – 2000 dm3, ON – 3000 dm3, gazu LPG - 800 dm3 oraz olejów silnikowych zakupi bezwarunkowo 60%, a pozostałe 40% w zależności od potrzeb.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, jak również koncesji na obrót paliwami płynnymi.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu stacji benzynowych Wykonawcy, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną całodobową stacją paliw położoną w granicach miasta Pisza oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące kryterium:
Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 23 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 21.12.2006r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 23 w dniu 21.12.2006 r. o godz. 11.20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wadium nie jest wymagane.
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.pisz.pl/bip
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 gru 2006 15:07
Data opublikowania: środa, 13 gru 2006 15:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 gru 2006 14:28
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1768 razy