BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

na świadczenie usług polegających na wykonaniu i opracowaniu map zasadniczych w skali 1:1000 i sytuacyjno wysokościowych w skali 1 :2000 w postaci numerycznej oraz klasycznej,
Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na wykonaniu i opracowaniu map zasadniczych w skali 1:1000 i sytuacyjno wysokościowych w skali 1 :2000 w postaci numerycznej oraz klasycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień – CPV - 74.27.40.00-0

Termin wykonania każdego z poszczególnych zadań wynosi 3 miesiące od daty podpisania umowy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonaniu i opracowaniu map zasadniczych w skali 1:1000 i sytuacyjno wysokościowych w skali 1 :2000 w postaci numerycznej oraz klasycznej. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania.
Zadanie nr 1 - Mapy geodezyjne dla obszaru położonego w obrębie Łupki, gm. Pisz
Wykonanie i opracowanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 w postaci numerycznej i klasycznej dla obszaru położonego w obrębie Łupki, gm. Pisz, o powierzchni 145 ha ( obszar o powierzchni 112 ha wymaga opracowania map, obszar 33 ha wymaga wektoryzacji.).
Zadanie nr 2 – Mapy geodezyjne dla obszaru położonego w obrębie Kwik, gm. Pisz
Wykonanie i opracowanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 w postaci numerycznej i klasycznej dla obszaru położonego w obrębie Kwik, gm. Pisz, o powierzchni 37 ha ( obszar o powierzchni ok. 10,5 ha wymaga opracowania map, obszar o powierzchni 26,5 ha wymaga wektoryzacji.).
Zadanie nr 3 – Wykonanie map geodezyjnych dla obszaru objętego projektem doliny rzeki Pisy
Wykonanie i opracowanie mapy w postaci numerycznej i klasycznej dla obszaru objętego projektem doliny rzeki Pisy – zgodnie z załącznikiem nr 3c do siwz, w skład, którego wchodzą:
 Obręb Pogobie Średnie, gm. Pisz o powierzchni ok. 2,30 ha – wymagający wykonania pomiarów i sporządzenia numerycznej i klasycznej wersji opracowania mapy zasadniczej w skali 1:1000
 Obręby Jeże i Wolisko, gm. Pisz o powierzchni ok. 29,4 ha – wymagające zwektoryzowania mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:2000 oraz sporządzenia numerycznej i klasycznej wersji opracowania dla tego obszaru;
 Obręb Jagodne, gm. Pisz o powierzchni ok. 4,2 ha – wymagający wykonania pomiarów i sporządzenia numerycznej i klasycznej wersji mapy zasadniczej w skali 1 :1000;
 Obręb Borki gm. Pisz o powierzchni 175 ha, wymagający wykonania pomiarów i sporządzenia mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:2000 dla obszaru o powierzchni ok. 125, 0 ha oraz wektoryzowania mapy sytuacyjno –wysokościowej znajdującej się w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Piszu na obszarze o powierzchni 50 ha.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Dokumenty dotyczące uprawnień powinny dotyczyć wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące kryterium:
Zadanie nr 1: cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%
Zadanie nr 2: cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%
Zadanie nr 3: cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 30 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 21.12.2006r. do godz. 10.00.Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 30 w dniu 21.12.2006 r. o godz. 10.20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium nie jest wymagane.
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.pisz.pl/bip
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 gru 2006 15:27
Data opublikowania: środa, 13 gru 2006 15:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 gru 2006 14:29
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 3715 razy