BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Przetarg na sprzedaz 3 lokali.
Działając na podstawie art.39ust.1 i art.67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r.Nr46 poz.543 z póżn.zm.) oraz §2 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U.Nr.9,poz.30 z póżn.zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności trzech lokali mieszkalnych oraz oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu przypadającego tym lokalom.

1.Położenie i dane nieruchomości: Pisz ul.Rybacka 6 ,numer działki 420/5, powierzchnia działki 224m2,
KW 13025.Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych.
2. Opis nieruchomości do sprzedaży:
1)lokal nr.4 o pow.uż.71,89m2 składający się z 3 pokoi,kuchni,wc,przedpokoju,usytuowany na I piętrze budynku.
Lokal zniszczony w wyniku pożaru, nie posiada piwnicy.
Cena wywoławcza lokalu z udziałem 218/1000 w działce gruntu -35200 zł (słownie:trzydzieści pięć tysięcy
dwieście zł), w tym cena udziału w działce gruntu -6202 zł (słownie:sześć tysięcy dwieście dwa zł).

2)lokal nr.5 o pow.uż.42,42m2 składający się z 1 pokoju,kuchni,łazienki,przedpokoju,usytuowany na I piętrze
budynku.Lokal zniszczony w wyniku pożaru, nie posiada piwnicy.
Cena wywoławcza lokalu z udziałem 128/1000 w działce gruntu-21600 zł (słownie:dwadzieścia jeden tysięcy
sześćset zł.), w tym cena udziału w działce gruntu-3642 zł (słownie:trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa zł.)

3)lokal nr.7 o pow.uż.51,81m2 składający się z 2 pokoi,kuchni,wc,przedpokoju,usytuowany na I piętrze budynku.
Lokal zniszczony w wyniku pożaru ,nie posiada piwnicy.
Cena wywoławcza lokalu z udziałem 157/1000 w działce gruntu-25600 zł (słownie:dwadzieścia pięć tysięcy
sześćset zł.), w tym cena udziału w działce gruntu:4466 zł (słownie:cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt
sześć zł).
3.Wysokość opłaty rocznej wynosi 1% ceny gruntu.Wysokość pierwszej opłaty rocznej wynosi 25% ceny gruntu.
4. W planie miejscowym nieruchomość objęta niniejszym wykazem jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z usługami. Nabywca lokalu na własny koszt w ciągu 2 lat od dnia nabycia dokona odbudowy lokalu i dachu zgodnie z wymogami architektonicznymi w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
W przypadku niespełnienia w/w wymogów Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości.
5. Nabywca uiści jednorazową kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na w/w konto, poczynając od roku następnego po
zawarciu aktu notarialnego.
6. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku ,jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego.Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego .W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
7. Nieruchomości objęte wykazem są wolne od obciążeń.
8. Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2003 r. o godz.12.00 w sali nr.58 budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ulicy Gizewiusza 5.
9. Wadium w wysokości 2000 zł. należy wpłacić na w/w konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu lub w kasie Urzędu pokój nr.51 w godz.8.00-13.00 ,podając numer lokalu, do dnia 18 listopada br.-w tym dniu kwota wadium winna być na koncie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone zostanie zaliczone na poczet nabycia jeżeli osoba wygra przetarg,a zwrócone jeżeli osoba przetargu nie wygra.
10.Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokali nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Niewniesienie zapłaty lub niezawarcie umowy notarialnej w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
11.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

Data powstania: piątek, 31 paź 2003 08:10
Data opublikowania: piątek, 31 paź 2003 08:18
Data przejścia do archiwum: niedziela, 9 lis 2003 20:12
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1946 razy