BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na podział nieruchomości

Podział działki
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu, 12-200 Pisz ul.Gizewiusza 5
tel. 0-87 423-52-10, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie podziału geodezyjnego następującej nieruchomości na potrzeby gminy i miasta Pisz:

1.działka nr.503/7 położona w Piszu przy ul.Piłsudskiego, której część jest przeznaczona na poszerzenie istniejących działek zabudowanych.

Miejsce realizacji: miasto Pisz.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 22 grudnia 2003 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena-100 %.

Oferta powinna zawierać:
1. cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN (brutto).
2. kserokopię uprawnień geodezyjnych z zakresu przygotowywania dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
3. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami i udzielania dodatkowych informacji jest Naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Pan Stanisław Olszak - tel.087-423 56 53 .

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2003 r. do godz. 10.00 w pok. nr 59 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2003 r. o godz. 10.15 w pok. nr 42 tut. Urzędu.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Data powstania: czwartek, 13 lis 2003 13:07
Data opublikowania: czwartek, 13 lis 2003 13:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 lis 2003 07:31
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1969 razy