BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisz.
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12–200 Pisz województwo Warmińsko–Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 86 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisz.
Termin realizacji zadania:
Termin rozpoczęcia – 03 grudnia 2003r.
Termin zakończenia – 30 kwietnia 2004r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – inspektor Marek Wykowski, tel. 0-87 423 52 86, pokój nr 35 w godz. 8.00 – 15.00 .
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 36 w terminie: do dnia 24.11.2003r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2003r o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 36.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Data powstania: piątek, 14 lis 2003 15:19
Data opublikowania: piątek, 14 lis 2003 16:53
Data przejścia do archiwum: niedziela, 23 lis 2003 19:12
Opublikował(a): Marek Wykowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1972 razy