BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, tel. 0-87 423 52 86 ogłasza przetarg nieograniczony na "Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz".
Termin realizacji zamówienia: od 10.12.2003r do 31.12.2004r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
ryczałtowa cena za realizację całości przedmiotu zamówienia - 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.11.2003r do godziny 10.00 w pok. nr 35 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 pok. nr 35. Cena formularza 20 zł.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Elżbieta Sadłowska Inspektor Wydz. GKI UGiM Pisz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2003r o godz. 10.15 w pok. nr 36 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) oraz inne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: poniedziałek, 17 lis 2003 14:58
Data opublikowania: wtorek, 18 lis 2003 10:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 lis 2003 17:00
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1739 razy