BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na sprzedaż działek.

Sprzedaż działek budowlanych.
Działając na podstawie §2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U.Nr.9,poz.30 z póżn.zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż
działek zlokalizowanych na osiedlu domów jednorodzinnych Łupki sektor “B” w Piszu przy ulicy Długiej, Rysiej i Stefana Batorego.

1.Położenie i dane nieruchomości: Pisz ul.Długa,Rysia,Stefana Batorego . KW 18580.
2. Opis nieruchomości do sprzedaży:
-Działka nr 1207/1 o pow. 864m2, przy ul.Stefana Batorego,cena wywoławcza 22196 zł.
-Działka nr 1210 o pow. 641m2, przy ul.Długiej,cena wywoławcza 16788 zł.
-Działka nr 1213 o pow. 610 m2 przy ul.Długiej,cena wywoławcza 15976 zł.
-Działka nr 1214 o pow.610m2 przy ul.Długiej,cena wywoławcza 15976 zł.
-Działka nr 1217 o pow.610m2 przy ul.Długiej,cena wywoławcza 15976 zł.
-Działka nr 1218 o pow.610m2 przy ul.Długiej,cena wywoławcza 15976 zł.
-Działka nr 1221 o pow.640m2 przy ul.Długiej,cena wywoławcza 16762 zł.
-Działka nr 1211 o pow.641m2 przy ul.Rysiej,cena wywoławcza 16467 zł.
-Działka nr 1212 o pow.610m2 przy ul.Rysiej,cena wywoławcza 15671 zł.
-Działka nr 1215 o pow.610m2 przy ul.Rysiej,cena wywoławcza 15671 zł.
-Działka nr 1216 o pow.610m2 przy ul.Rysiej,cena wywoławcza 15671 zł.
-Działka nr 1219 o pow.610m2 przy ul.Rysiej,cena wywoławcza 15671 zł.
-Działka nr 1220 o pow.641m2 przy ul.Rysiej,cena wywoławcza 16467 zł.
3. W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz działki są przeznaczone
pod wolnostojącą zabudowę mieszkalną jednorodzinną.
4. Nabywca uiści jednorazową kwotę stanowiącą cenę nieruchomości przed zawarciem aktu
notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA
O/Pisz lub w kasie Urzędu.
5. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są wolne od obciążeń.
6. Przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 2003 r. o godz.12.00 w sali nr.58 budynku Urzędu
Gminy i Miasta w Piszu przy ulicy Gizewiusza 5.
7. Wadium w wysokości 1000 zł. na każdą działkę należy wpłacić na w/w konto Urzędu Gminy
i Miasta w Piszu lub w kasie Urzędu pokój nr.51 w godz.8.00-13.00 ,podając numer działki,
do dnia 15 grudnia br.( w tym dniu kwota wadium winna być na koncie Urzędu Gminy).
Wadium wpłacone zostanie zaliczone na poczet nabycia jeżeli osoba wygra przetarg, a zwrócone
jeżeli osoba przetargu nie wygra.
8. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii
Notarialnej w Piszu. Niewniesienie zapłaty lub niezawarcie umowy notarialnej w wyznaczonym
terminie spowoduje przepadek wadium a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
9.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie
poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.


Data powstania: wtorek, 18 lis 2003 13:47
Data opublikowania: wtorek, 18 lis 2003 13:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 gru 2003 13:46
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2097 razy