BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste działki usługowej.
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z poźn.zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.
 • Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
 • Opis nieruchomości - nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową.
 • Numer geodezyjny nieruchomości - 399/5
 • Powierzchnia nieruchomości - 174 m2
 • Numer KW - 12303,
 • Cena działki (cena wywoławcza) - 17.727,-zł,
 • Wysokość pierwszej opłaty - 25% ceny gruntu,
 • Wysokość opłaty rocznej - 3% ceny gruntu,
 • Wysokość wadium - 1.000,-zł.
 1. Przetarg odbędzie się dnia 05.12.2003 r. o godz. 12,00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
 2. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O)Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat), należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
 3. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
 4. Nabywca gruntu zobowiązany jest do jego zabudowy w ciągu 2 lat, licząc od dnia jego nabycia. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
 5. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy działki.
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z planem na terenie, przewidzianym w planie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, mogą być realizowane wszelkie nieuciążliwe obiekty usługowe.
 7. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Sprzedawca stosownie do art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) ustali w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, termin zawarcia aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
 9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
 10. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 w godz. od 8 00 do 13 00 - najpóźniej do dnia 01 grudnia 2003 r., podając numer nieruchomości i jej położenie.
 11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Data powstania: środa, 19 lis 2003 12:26
Data opublikowania: środa, 19 lis 2003 13:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 gru 2003 15:35
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1758 razy