BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO UGIM PISZ
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5. w pok. nr 39.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: "Oferta na zakup materiałów biurowych dla UGiM Pisz" należy składać w pokoju nr 39 (I piętro) Urzędu Gminy i Miasta w Piszu w terminie do 1 grudnia 2003 r. do godz. 1030.

Otwarcie ofert nastąpi 1 grudnia 2003 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 – pokój 39 (I – piętro).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pani Monika Stypułkowska oraz Pan Jarosław Turski

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31.12.2004r.

Kryterium oceny ofert:
- cena ................. 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz zawarte w „specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej oraz możliwości składania ofert częściowych.
Data powstania: środa, 19 lis 2003 14:17
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2003 08:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 gru 2003 17:06
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1796 razy