BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na podział i wycenę.

Podział i wycena nieruchomości.
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu, 12-200 Pisz ul.Gizewiusza 5 tel. 0-87 423-52-10, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie podziału geodezyjnego i wyceny nieruchomości na potrzeby gminy i miasta Pisz:
Wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 403/2 i nr 420/12 położonych w Piszu przy ul.1 Maja,
oraz wyceny nieruchomości z zabudową przeznaczoną do rozbiórki określonych jako działki
nr 403/7, nr 417, nr 420/12, nr 420/11 nr 420/9, nr 418, nr 419/2, nr 420/14, nr 420/7, położone w
Piszu przy ul. 1 Maja.

Miejsce realizacji: miasto Pisz.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 22 grudnia 2003 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena-100 %.

Oferta powinna zawierać:
1. cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN (brutto).
2. kserokopię uprawnień geodezyjnych z zakresu przygotowywania dokumentacji geodezyjnej do
celów prawnych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
3. kserokopię uprawnień rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami i udzielania dodatkowych informacji jest inspektor Wydziału Geodezji Urzędu Gminy i Miasta w Piszu mgr inż.Krzysztof Suwała - tel.087-423 56 53 .

Oferty należy składać w terminie do dnia 1 grudnia 2003 r. do godz. 10.00 w pok. nr 59 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2003 r. o godz. 10.15 w pok. nr 42 tut. Urzędu.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Data powstania: czwartek, 20 lis 2003 13:40
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2003 13:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 gru 2003 17:06
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1919 razy