BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla budowanej ciepłowni miejskiej przy ulicy Jagodnej w Piszu
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz (z siedzibą: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 5 tel. (0-87) 423 52 86) ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:
,, Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla budowanej ciepłowni miejskiej przy ulicy Jagodnej w Piszu”.
Termin realizacji zamówienia : do 19.12.2003r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia – 100%.
Oferty należy składać w terminie do dnia 01.12.2003r., do godziny 10.00 - w pok. nr 35 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 w pok. nr 35. Cena formularza - 20 zł.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Krzysztof Strzałkowski - Młd. referent w Wydz. Gosp. Komunalnej i Inwestycji UGiM Pisz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2003 r. o godz. 10.15 w pok. nr 36 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności zapisane w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.).
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: piątek, 21 lis 2003 15:08
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2003 17:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 gru 2003 17:07
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1728 razy