BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisz.
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz , województwo Warmińsko - Mazurskie, tel. 0-87 423 52 86 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usug w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisz.
Termin realizacji zadania:
Termin rozpoczęcia - 12 grudnia 2003r
Termin zakończenia - 30 kwietnia 2004r
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (koszt) - 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( cena 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Inspektor Elżbieta Sadłowska, tel. 0-87 423 52 86, pokój nr 35 w godz. 8.00 - 14.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 36 w terminie do dnia 03.12.2003r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2003r o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 36.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Data powstania: wtorek, 25 lis 2003 13:38
Data opublikowania: wtorek, 25 lis 2003 16:44
Data przejścia do archiwum: środa, 3 gru 2003 12:58
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1752 razy