BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 327/2, 328/1, 328/10, 238/3 położonych w obrębie Pisz I, zwanego obszarem centrum kulturalno – rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym
Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 424 12 50, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 327/2, 328/1, 328/10, 238/3 położonych w obrębie Pisz I, zwanego obszarem centrum kulturalno - rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień - CPV - 74.25.10.0-3

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 60 tygodni od dnia podpisania umowy

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 327/2, 328/1, 328/10, 238/3 położonych w obrębie Pisz I, zwanego obszarem centrum kulturalno - rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym.
Projektowany obszar objęty planem wynosi ok. 3,5 ha.
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia rysunku projektu planu w skali 1:500 na mapach dostarczonych przez Zamawiającego. Projekty planu powinien być wykonany w wersji cyfrowej oraz w wersji papierowej
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie urbanistą, któremu zostanie powierzona funkcja głównego projektanta planów, który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni oraz kierował opracowaniem przynajmniej 1 miejscowego planu, który wszedł w życie w ciągu ostatnich 3 lat, jak również wykazu zrealizowanych usług, z którego będzie wynikać wykonanie co najmniej 1 usługi o podobnym charakterze i złożoności, co przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, jak również dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień urbanistycznych, dokumentu potwierdzającego przynależność do izby urbanistów oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Dokumenty dotyczące: uprawnień, przynależności do odpowiedniej izby, powinny dotyczyć wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:
a) cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 60%
b) fachowość opracowania kopii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 40%

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 30 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 12.06.2007r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 30 w dniu 12.06.2007 r. o godz. 10.20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium nie jest wymagane.
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.pisz.pl/bip
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 maj 2007 14:22
Data opublikowania: środa, 30 maj 2007 14:34
Data przejścia do archiwum: środa, 13 cze 2007 17:29
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1956 razy