BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

BURMISTRZ GMINY I MIASTA PISZ 12-200 Pisz, ul. G. Gizewiusza 5 tel. (0 87) 423 52 10 fax (0 87) 423 54 29 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO UGIM PISZ
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5. w pok. nr 39.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: "Oferta na zakup materiałów biurowych dla UGiM Pisz" należy składać w pokoju nr 39 (I piętro) Urzędu Gminy i Miasta w Piszu w terminie do 12 grudnia 2003 r. do godz. 10.30.

Otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia 2003 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu
ul. Gizewiusza 5 – pokój 39 (I – piętro).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pani Monika Stypułkowska oraz
Pan Jarosław Turski

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia –
od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31.12.2004r.

Kryterium oceny ofert:
- cena ................. 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz zawarte w „specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej oraz możliwości składania ofert częściowych.
Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2003 15:55
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2003 16:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 gru 2003 12:04
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1838 razy