BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę usługową (ośrodek zdrowia)
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U.Nr 9, poz. 30 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.
Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Trzcinowa
Opis nieruchomości - działka nie zabudowana, przeznaczona pod budownictwo usługowe (budowa ośrodka zdrowia)
Numer geodezyjny nieruchomości - 1477
Powierzchnia nieruchomości - 2.492 m2
Numer księgi wieczystej - 13027
Cena wywoławcza – 45.000 zł
Wysokość wadium – 3.000 zł

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2003 r. o godzinie 10.30 w sali nr 59 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
  2. Cenę sprzedaży działki, stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753- 101300609 PKO BP S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu pok. nr 51 (do godziny 13-tej).
  3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
  4. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
  5. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
  6. Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Stosownie do art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.) sprzedawca ustali w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu termin zawarcia aktu notarialnego.
  7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przepro- wadzony przetarg czyni się niebyłym.
  8. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane w pkt 2 niniejszego ogłoszenia lub w kasie Urzędu pok. nr 51 (w godzinach 8.00 - 13.00) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2003 r. podając numer działki i jej położenie.
Data powstania: środa, 3 gru 2003 14:10
Data opublikowania: środa, 3 gru 2003 14:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 gru 2003 17:00
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1822 razy