BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na wykonanie podziału działki

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz, ul.Gizewiusza nr 5 tel.0-87 423 52 10, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
- podziału działki nr 148/24, położonej w Piszu przy ul. Wąglickiej, polegającego na wydzieleniu 7 działek,

Termin realizacji zamówienia : 30 marzec 2004r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena / za wykonanie całości zamówienia / - 100%
Oferta winna zawierać:
1) cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażona w PLN (brutto),
2) kserokopię uprawnień geodezyjnych potwierdzoną za zgodność ,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Oferty należy składać w terminie do dnia
18 grudnia 2003r. do godz.10 00 w pok.nr 58 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji
krajowych.
Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Inspektor Wydz. Geodezji UGiM Pisz Hanna Waszkiewicz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2003r. o godz. 12 00 w pok. nr 42
tut.Urzędu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.2
ustawy o zamówieniach publicznych.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: piątek, 5 gru 2003 09:25
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2003 15:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 gru 2003 11:47
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1775 razy