BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości - Jaśkowo, gmina Pisz.
Numer działki - 24/8
Powierzchnia działki - 7.200 m2
Numer KW - 12601
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości - 216.000zł. + 22% VAT

Wadium - 30.000zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 25 października 2007 r. o godz. 12. 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego
w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku
Spółdzielczym O)Pisz.
5. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. / oraz
DECYZJĄ NR 39/07 BURMISTRZA PISZA O WARUNKACH ZABUDOWY
z dnia 24.04.2007r. istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli
właściciel w okresie trzech lat jej nie zabuduje do stanu surowego zamkniętego
zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
8.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
11.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr
17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym
O/Pisz - najpóźniej do dnia 19 października 2007 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 31 sie 2007 14:40
Data opublikowania: piątek, 31 sie 2007 15:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 paź 2007 07:47
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2246 razy