BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 tel. 0-87 423 52 86 ogłasza przetarg nieograniczony na "Oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz".
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2004r do 31.12.2004r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena ( koszt usługi) - 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 19.12.2003r do godziny 10.00 w pok. nr 35 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizawiusza 5 pok. nr 35.
Cena formularza 20,00 zł.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Elżbieta Sadłowska Inspektor Wydz. GKI UGiM Pisz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2003r o godz. 10.15 w pok. nr 36 Urzędu Gminy i MIasta w Piszu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) oraz inne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: środa, 10 gru 2003 15:34
Data opublikowania: środa, 10 gru 2003 16:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 gru 2003 10:50
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1772 razy