BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowy istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 03 grudnia 2007r została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowy istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin. Umowę podpisano z Martą Skarżyńską -Stańczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD z siedzibą w Giżycku, ul. Królowej Jadwigi 18c/4, 11-500 Giżycko. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 )

poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścia formularza ZP-403

Pisz: wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowy istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin
Numer ogłoszenia: 238721 - 2007; data zamieszczenia: 03.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 219344 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowy istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w skali 1:1000 obejmującą miejscowości: Pisz - Zdory, Maldanin, Jeglin, Karwik, Szczechy Wielkie, Trzonki, Szczechy Małe, Zdory. 2) Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych) w miejscowościach: Pisz - Maldanin oraz w obrębie wsi Maldanin (przebudowa kolektora tłocznego) , Jeglin, Karwik, Szczechy Wielkie, Trzonki, Szczechy Małe, Zdory. 3) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na sieć kanalizacyjną i wodociągową (w rozbiciu na sieć i przyłącza) oddzielnie na każdą miejscowość ( wykonawca ma obowiązek ustalić stawkę podatku VAT dla budownictwa mieszkaniowego i obiektów pozostałych). 4) Wykonanie przedmiaru robót na sieć kanalizacyjną i wodociągową (w rozbiciu na sieć i przyłącza) oddzielnie na każdą miejscowość. 5) Wykonanie projektu wykonawczego. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 7) Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 358606,56 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD Marta Skarżyńska-Stańczyk, z siedzibą w Giżycku, ul. Królowej Jadwigi 18c/4, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 253500,00
Oferta z najniższą ceną: 253500,00 / oferta z najwyższą ceną: 253500,00
Waluta: PLN.
Data powstania: poniedziałek, 3 gru 2007 11:59
Data opublikowania: poniedziałek, 3 gru 2007 16:18
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2007 16:48
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2172 razy