BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2007/2008
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 08 grudnia 2007 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2007/2008. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 229505 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2007/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie gminy Pisz. Zamówienie składa się z jednego zadania polegającego na świadczeniu usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pisz i obejmuje utrzymanie: w standardzie 4, ulic o długości 2004 m; w standardzie 5, ulic o długości 25 695 m oraz chodników o powierzchni 23 536 m2; w standardzie 6 ulic o długości 20 970 m (na terenie miasta Pisz), oraz dróg o długości 136,01 km (poza terenem miasta Pisz). 2) Zakupienie, przygotowanie i magazynowanie mieszanki piasku z solą i innych materiałów uszorstniających, 3) Wykonanie czynności odśnieżania i zwalczania śliskości nie później niż w ciągu jednej godziny od stwierdzenia konieczności rozpoczęcia akcji na drodze lub po wystąpieniu utrudnień w ruchu samochodowym lub pieszym, 4) Usunięcie pozostałych na drogach, ulicach i chodnikach materiałów uszorstniających po akcji zimowej do dnia 15 maja 2008 roku

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 95408,61 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 96000,00
Oferta z najniższą ceną: 96000,00 / oferta z najwyższą ceną: 96000,00
Waluta: PLN.

Data powstania: wtorek, 11 gru 2007 15:54
Data opublikowania: wtorek, 11 gru 2007 16:27
Data przejścia do archiwum: środa, 19 gru 2007 14:58
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1856 razy