BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże, ETAP II
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 07 grudnia 2007 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże, ETAP II. Umowę podpisano z Stefanem Brzozowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe HYDROBUD, ul. Targowa 26B, 07-410 Ostrołęka. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże, ETAP II
Numer ogłoszenia: 249030 - 2007; data zamieszczenia: 13.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 208612 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże, ETAP II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Maszty, kolonia Pietrzyki, Liski, Jeże, wykonanie wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w miejscowości Jeże oraz tranzytu Turowo Duże - Jeże. Kanalizacja sieć: - sieć grawitacyjna PVC Dn 200 - 3147 mb - pompownie strefowe - 4 sztuki, zasuwy przed przepompownią - 6 szt. - sieć tłoczna PE Dn 110 - 3536 mb - sieć tłoczna PE Dn 75 - 2540 mb Kanalizacja - przyłącza: - przyłącza grawitacyjne PVC Dn 160 - 1871 mb - przyłącza tłoczne PE Dn 40 - 1622 mb - ilość przyłączy - 87 sztuk Wodociąg - sieć: - sieć PVC Dn 110 - 5146 mb - zasuwy odcinające Dn 100 - 2 szt. - hydranty nadziemne Dn 80 z zasuwami - 10 szt. Wodociąg - przyłącza: - przyłącza PE Dn 50 mm - 566 mb - przyłącza PE Dn 40 mm - 1276 mb - ilość przyłączy - 60 szt. - studzienki wodomierzowe Ø 1200 - 2 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.23.21.50-8, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 3323469,41 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe HYDROBUDStefan Brzozowski, ul. Targowa 26B, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 2280646.90
Oferta z najniższą ceną: 2280646.90 / oferta z najwyższą ceną: 4200825.92
Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 13 gru 2007 08:56
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2007 14:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2007 09:53
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 1959 razy