BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetarguBurmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczne przetargi ustne
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz ,
oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Stefana Batorego
Numer działki - 1411
Powierzchnia nieruchomości - 1040m2
Numer KW - 13023
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej
Cena wywoławcza nieruchomości - 53.000zł. + 22% VAT
Wadium- 8.000zł.

II. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Pszeniczna
Numer działki - 1272
Powierzchnia nieruchomości - 600m2
Numer KW - 18580
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej
Cena wywoławcza nieruchomości - 32.000zł. + 22% VAT
Wadium – 6.000zł.


1. Przetargi odbędą się dnia 18 grudnia 2007 r. w sali nr 58 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 ,
o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I ,
o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II.
2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego
w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku
Spółdzielczym O)Pisz.
5.Nieruchomości położone są w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. /
istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
6.Nabywca winien liczyć się ze skutkami ( prawo pierwokupu) ustawy z dnia
11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64,poz.592).
7.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości jeśli właściciel w okresie trzech
lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę .
8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

9.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
12. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra
przetargu.
13.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr
17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym
O/Pisz - najpóźniej do dnia 12 grudnia 2007 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 17 gru 2007 12:14
Data opublikowania: poniedziałek, 17 gru 2007 13:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 gru 2007 11:43
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1916 razy