BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz
Burmistrz Pisza informuje o unieważnieniu w dniu 19 grudnia 2007 roku postępowania na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1, art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy który mówi, iż postępowanie unieważnia się jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
Na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 11 grudnia 2007 r. na w/w zadanie zamieszczone na portalu BZP pod nr 246490-2007, stronie zamawiającego oraz w jego siedzibie, nie wpłynęła żadna oferta do dnia składania ofert tj. 19 grudnia 2007 r. do godz. 10:00.
Data powstania: środa, 19 gru 2007 13:28
Data opublikowania: środa, 19 gru 2007 14:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2007 16:29
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1902 razy