BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz”
Zamawiający Gmina Pisz działając na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655) zwanej w dalszej części „ustawą” - unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2007 roku Burmistrz Pisza wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 realizację zamówienia zaoferował za łączną kwotę brutto 219 570,42 zł, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 144 491,73 zł.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostało unieważnione.


Data powstania: piątek, 21 gru 2007 11:54
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2007 14:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2007 13:50
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1837 razy