BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Młodzieżowa,
- Numery działek – 431/4, część 432/1 i część 431/57,
-Pow. nieruchomości ogółem – 10400 m2 (dz. nr 431/4-1129 m2, dz. nr 432/1- 6085 m2, dz. nr 431/57 – 3186 m2),
-Numer KW – 13021 dla działki nr 432/1 i nr 12764 dla działek nr 431/4 i nr 431/57
- Opis nieruchomości - w/w teren, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34 poz. 551), oznaczony jest symbolem U – zabudowa usługowa.
- Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego - 2 520 zł +22% VAT.
- Wysokość minimalnego postąpienia – 50 zł.
- Wadium - 5 000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 21 stycznia 2008 r. o godz. 9.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
3.Nieruchomość zostanie wydzierżawiona do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska miejskiego.
4. Dzierżawca będzie pobierał i rozliczał opłatę targową w wysokości i na zasadach ustalonych Uchwałą Nr XXIX/345/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 182, poz. 2366), oraz Uchwałą Nr XXIX/346/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz inkasentów w miejscach, gdzie prowadzony jest handel poza targowiskiem miejskim (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 182, poz. 2367),
5.Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym. Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i inne ponosi dzierżawca.
6.Wszelkie remonty i inwestycje będą wymagały uprzedniego uzgodnienia ich warunków z wydzierżawiającym.
7.Po zakończeniu umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do zwrócenia mienia wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.
8. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
9. Dla zabezpieczenia roszczeń wydzierżawiającego wynikających z wykonywania dzierżawy Dzierżawca w dniu podpisania umowy wpłaci kaucję w wysokości 5000 zł, która podlega zwrotowi łącznie z oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskontowej weksli stosowanej przez NBP.
10.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
11. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.
12. Niezawarcie umowy dzierżawy z winy wygrywającego przetarg, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
13. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej najpóźniej do dnia 18 stycznia 2008 r. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: poniedziałek, 24 gru 2007 11:08
Data opublikowania: poniedziałek, 24 gru 2007 12:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 sty 2008 11:50
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2026 razy