BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych”
Zamawiający Gmina Pisz działając na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655) zwanej w dalszej części „ustawą” - unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W dniu 13.12.2007 roku Burmistrz Pisza wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie zostały złożone dwie oferty, w tym jedna podlegająca odrzuceniu. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Chmielewski Dariusz, ul. M. Konopnickiej 7, 12-200 Pisz, składający ofertę nr 2 realizację przedmiotu zamówienia zaoferował za łączną kwotę brutto 486 584,17 zł, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 311 774,25 zł.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy, który stanowi że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.

Data powstania: czwartek, 27 gru 2007 13:14
Data opublikowania: czwartek, 27 gru 2007 14:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 sty 2008 13:55
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1887 razy