BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 19 grudnia 2007 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz. Umowę podpisano z Kancelarią Prawną PROKURENT S.C., ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz, reprezentowaną przez Zbigniewa Waszkiewicza i Romana Ignatiuka. Wykonawca został wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66-68 w związku z art 5 ust. 1 pkt. 6; ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ; Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz
Numer ogłoszenia: 258832 - 2007; data zamieszczenia: 28.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Piszu w szczególności: - wydawanie opinii prawnych dotyczących podejmowanych przez Zamawiającego czynności prawnych, - udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, - zastępowanie Zamawiającego w postępowaniu sądowym na podstawie udzielonych przez Zamawiajacego pełnomocnictw.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.11.11.00-1, 74.11.12.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Prawna PROKURENT S.C., ul. Warszawska 47, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 72000,00
Oferta z najniższą ceną: 72000,00 / oferta z najwyższą ceną: 72000,00
Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 28 gru 2007 08:06
Data opublikowania: piątek, 28 gru 2007 15:23
Data przejścia do archiwum: środa, 9 sty 2008 13:32
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2085 razy