BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, o powierzchni ok. 148 ha obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 28 grudnia 2007 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, o powierzchni ok. 148 ha obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej. Umowę podpisano z Marią i Kazimierzem Olchowskimi prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Usług Projektowych S.C., z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3A, 11-500 Giżycko. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403Pisz: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, o powierzchni ok. 148 ha obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej
Numer ogłoszenia: 260419 - 2007; data zamieszczenia: 31.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 246442 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, o powierzchni ok. 148 ha obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej. Projektowany obszar objęty planem wynosi ok. 148 ha. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia rysunku projektu planu na mapach w skali 1:1000 dostarczonych przez Zamawiającego. Projekt planu powinien być wykonany w wersji cyfrowej oraz w wersji papierowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 50000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maria i Kazimierz Olchowscy Centrum Usług Projektowych S.C., ul. Dąbrowskiego 3A, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 50000,00
Oferta z najniższą ceną: 50000,00 / oferta z najwyższą ceną: 50000,00
Waluta: PLN.
Data powstania: poniedziałek, 31 gru 2007 10:56
Data opublikowania: poniedziałek, 31 gru 2007 13:46
Data przejścia do archiwum: środa, 9 sty 2008 13:32
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1834 razy