BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 01 marca 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz. Umowę podpisano z Pawłem Brandt prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa IWA Paweł Brandt z siedzibą w Piszu przy ul. Rybackiej 22/5.

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Numer ogłoszenia: 43351 - 2008; data zamieszczenia: 03.03.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 30665 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w okresie od 01-03-2008 r do 31-12-2008 r. w tym: A. utrzymanie terenów osiedlowych o powierzchni ogólnej 75 990 m2 B. utrzymanie zieleńców przy ulicach o powierzchni ogólnej 18 598 m2 C. utrzymanie cmentarzy wojennych o powierzchni ogólnej 22 580 m2

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 66400 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa IWA Paweł Brandt, ul. Rybacka 22/5, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 66400,00
Oferta z najniższą ceną: 66400,00 / oferta z najwyższą ceną: 66400,00
Waluta: PLN.


Data powstania: poniedziałek, 3 mar 2008 15:22
Data opublikowania: poniedziałek, 3 mar 2008 15:51
Data przejścia do archiwum: środa, 12 mar 2008 14:19
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1823 razy