BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę energii elektrycznej do zasilania oznakowania i oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 04 grudnia 2007 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do zasilania oznakowania i oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki w Piszu. Umowę podpisano z Zakładem Energetycznym Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku ul. Świętojańska 12, Rejon Energetyczny Giżycko ul. Przemysłowa 3. Wykonawca został wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a; ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ; Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403

Pisz: Dostawa energii elektrycznej do zasilania oznakowania i oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki w Piszu
Numer ogłoszenia: 47233 - 2008; data zamieszczenia: 07.03.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do zasilania oznakowania i oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki w Piszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do zasilania oznakowania i oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki w Piszu. Prognozowane zużycie energii ustala się na 180 kWh miesięcznie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2959,21 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Enargetyczny Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul Świętojańska 12, 15-082 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 2959,21
Oferta z najniższą ceną: 2959,21 / oferta z najwyższą ceną: 2959,21
Waluta: PLN.


Data powstania: piątek, 7 mar 2008 13:13
Data opublikowania: poniedziałek, 10 mar 2008 09:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2008 12:19
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1614 razy