BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 19 marca 2008 r. zostały zawarte dwie umowy w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz. Umowy podpisano z Henrykiem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Henryk Leszczyński z siedzibą przy ulicy Usługowej 10, 12-200 Pisz. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403Pisz: Świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawa żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz

Numer ogłoszenia: 58031 - 2008; data zamieszczenia: 20.03.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 42221 - 2008.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPISII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawa żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz.II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z dowiezieniem żwiru i tłucznia w celu uzupełnienia ubytków w drogach gminnych położonych na terenie gminy Pisz. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania.II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 14.21.21.20-6, 14.21.22.00-2.II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 286330 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczonyIV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NieSEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawa żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz..V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2008.V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Henryk Leszczyński, ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)Cena wybranej oferty: 91300,00

Oferta z najniższą ceną: 91310,00 / oferta z najwyższą ceną: 91310,00

Waluta: PLN.CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawa żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz..V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2008.V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Henryk Leszczyński, ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)Cena wybranej oferty: 195020,00

Oferta z najniższą ceną: 195020,00 / oferta z najwyższą ceną: 195020,00

Waluta: PLN.

Data powstania: czwartek, 20 mar 2008 14:46
Data opublikowania: czwartek, 20 mar 2008 15:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 mar 2008 16:18
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1593 razy